Privatumo politika ir taisyklės

Ši Privatumo politika kartu su https://www.harmoningizmones.lt tinklapio naudojimo taisyklėmis
reglamentuoja jūsų naudojimąsi interneto svetaine https://www.harmoningizmones.lt (toliau - Interneto svetainė) interneto svetaine. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, tikslus, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

www.harmoningizmones.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
✓ asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
✓ asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
✓ asmens duomenys nuolat atnaujinami;
✓ asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
✓ asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.
1. SĄVOKOS
1.1. Duomenų valdytojas - www.harmoningizmones.lt
1.2. Duomenų subjektas - bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook, Instagram puslapyje ir pan. (toliau - Svetainė).
Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
1.3. Asmens duomenys - bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
1.4. Sutikimas - bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.
2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, dalyvauja lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.
2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.
3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
3.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:
3.2.1. Pirkimų duomenys (sutarčių sudarymo bei vykdymo, viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas)
Mes renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte pirkdami prekes Harmoningizmones.lt interneto svetainėje.
✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės);
✓ Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
✓ Prekių pristatymo adresas;
✓ Mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);
✓ IP adresas
✓ Lytis
✓ Pirkimo istorija
✓ Gimimo data
3.2.2. Registracijos duomenys (Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal naudojimosi
harmoningizmones.lt interneto svetaine sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir harmoningizmones.lt.)
Privalomi registracijos duomenys:
✓ el. pašto adresas.
Alternatyvūs duomenys (duomenys, kuriuos pateikiate išskirtinai savo nuožiūra):
✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės);
✓ Telefono numeris
✓ Gimimo data
✓ Pristatymo adresas
Kurdami harmoningizmones.lt paskyrą, galite pateikti papildomų asmens duomenų, kurie nėra būtini norint naudotis harmoningizmones.lt interneto svetaine.
3.2.3. Slapukai
Jūsų naršymo ir elgesio harmoningizmones.lt interneto svetainėje istorija.
3.2.4. Komunikavimo pasirinkimai (Naudojimosi harmoningizmones.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir harmoningizmones.lt, pagrindu.)
Tai apima jūsų pasirinkimus dėl mūsų rinkodaros pasiūlymų gavimo bei jūsų komunikavimo pasirinkimus.
Mes suteikiame jums galimybę valdyti įvairias pasirenkamas mūsų teikiamas komunikavimo rūšis, įskaitant prisijungimo ir atsisakymo galimybes. Be to, kartais iš harmoningizmones.lt interneto svetainės gausite būtinus pranešimus, kai teiksime paslaugas ir turinį, kurio prašote, ar kai turėsime informuoti jus svarbiais, su interneto svetaine susijusiais klausimais.
Mes renkame tokius jūsų duomenis:
✓ Vardas (-ai), pavardės (-ės);
✓ Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).
✓ Jūsų viešai išreikštos nuomonės apie harmoningizmones.lt parduodamas prekes istoriją
✓ Pageidavimų sąrašą
✓ Mūsų ir jūsų tarpusavio bendravimo istoriją
✓ IP adresą
✓ Pirkinių krepšelio duomenis
✓ Apklausų atsakymų istoriją
Taip pat jūsų pirkimų duomenis, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją.
Be to, atsižvelgiant į harmoningizmones.lt suteiktas paslaugas, gali būti renkami papildomi asmens
duomenys, susiję su jūsų naudojimusi harmoningizmones.lt interneto svetaine.
3.2.5. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
✓ Vardas (-ai);
✓ Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
✓ Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
3.2.6. Analitiniai duomenys (Teisėto intereso pagrindu)
Siekiame, kad naudotis mūsų interneto svetaine Jums būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl atliekame Jūsų veiksmų analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome tokius jūsų asmens duomenis:
✓Pirkimų istorija
✓Naršymo istorija
✓Mokėjimų istorija
✓Jūsų įsigytų prekių apžvalgos
✓ Apklausų metu pateikti atsakymai
✓Jūsų ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą ir telefoninius pokalbius.
3.2.7. Rinkodaros duomenys (Jūsų sutikimo pagrindu)
Siekiant pateikti Jums bendrus mūsų prekių bei mūsų organizuojamų loterijų, akcijų ir projektų pasiūlymus,
mes tvarkome šiuos asmens duomenis:
✓Vardas (-ai), pavardės (-ės);
✓Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
3.2.8. Turinys, kuriuo dalijatės (Naudojimosi harmoningizmones.lt interneto svetaine sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir harmoningizmones.lt, pagrindu.)
Jums leidžiama dalytis turiniu harmoningizmones.lt interneto svetainėje.
Mes renkame jūsų sukurtą turinį ir įkeliame jį į savo interneto svetainę. Atminkite, kad turinį viešinate jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.
3.2.9. Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:
✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės);
✓ Asmens kodas / gimimo data;
✓ Apmokėjimo istorija;
✓ Adresas;
✓ Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.
4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
4.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys
gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
4.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
4.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
4.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
6.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
6.2. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
6.3. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
6.3.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
6.3.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
6.3.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
6.3.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
6.3.5 Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
6.3.6. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
✓ Susisiekdami su mumis el. paštu: info@harmoningizmones.lt
✓Susisiekdami su mumis telefonu: +370 67963313
7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis ("Teisė būti pamirštam"). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8. ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ
8.1. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:
9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis - el. paštu: info@ harmoningizmones.lt
9.1.2. žodžiu - telefonu +370 67963313;
9.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
9.3. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ
10.1. Duomenų subjektas turi:
10.1.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
11.2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.harmoningizmones.lt
11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.harmoningizmones.lt
Interneto svetainės naudojimosi taisyklės
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS HARMONINGIZMONES.LT
ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS
(TOLIAU - TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU
ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS
NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA)
PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.HARMONINGIZMONES.LT INTERNETO
SVETAINĖJE.
Redakcija įsigalioja nuo 2021 02 01
Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.harmoningizmones.lt naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir interneto svetainės www.harmoningizmones.lt (toliau Pardavėjas arba Mes) valdytojo.
Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose. Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi harmoningizmones.lt interneto svetaine.
12. Pagrindinės taisyklės
Norėdami naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, jus turite:
✓Būti ne jaunesnis nei keturiolikos (14) metų;
✓Sutikti su privatumo ir svetainės naudojimosi politika;
12.1. Užsiregistruodami Pardavėjo internetinėje svetainėje ar kitaip naudodamiesi Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.
13. Pirkimo procesas
13.1. Kiekvienas Pirkėjas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos.
13.2. Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką "į krepšelį". Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją,pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.
13.3. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su harmoningizmones.lt
13.4. Jūs esate atsakingi, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs.
13.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip iki sekančio prekių užsakymo, šiuos duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
13.6. Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis bei naudodamasis harmoningizmones.lt paruotuve.
13.7. Pirkėjui PVM sąskaita faktūra atsiunčiama nurodytu el. paštu - PDF formatu (e-sąskaita).
14. Prekių kainos, nuolaidos, apmokėjimai ir terminai
14.1. harmoningizmones.lt Parduotuvėje prekės nurodomos kartu su prekės standartinio vieneto kaina. Prekių kainos Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
14.2. Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina yra akcinė.
14.3. Už harmoningizmones.lt parduotuvėje prekes Pirkėjas gali sumokėti nurodytais atsiskaitymo būdais.
14.4. Pasirinkus už prekes sumokėti banko pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip.
14.5. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
14.6. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.
14.7 Prekes atgal nepriimamos ir pinigai už jas negrąžinami
15. Atsiliepimai, apžvalgos, komentarai, pranešimai ir kitas turinys
15.1. Pardavėjas suteikia Jums teisę komentuoti, skelbti turinį bei kitaip komunikuoti Interneto tinklapyje.
15.2. Paskelbdami bet kokią informaciją, turinį ar medžiagą Pardavėjo Interneto svetainėje, Jūs suteikiate Pardavėjui neatšaukiamą, neribotą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones ir kitaip naudoti visą ir bet kokį Jūsų paskelbtą informaciją Pardavėjo nuožiūra pasirinktais būdais ir tikslais. Šia licencija taip pat suteikiama teisė sublicencijuoti Jūsų paskelbtą turinį. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas teises suteikti tokią licenciją harmoningizmones.lt.
15.3. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas laisvai naudotų visas Pirkėjo pateiktas ar paviešintas idėjas bet
kokiems tikslams. Pardavėjui nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės:
✓ išlaikyti Pirkėjo paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje;
✓ mokėti kompensaciją už Pirkėjo paskelbtą turinį ar idėjas;
✓ atsakyti ar kitaip reaguoti į Pirkėjo paskelbtą turinį ar idėjas.
15.4. Pirkėjas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Pirkėjo viešai paskelbtas turinys, įrašas ar nuomonė yra:
✓ teisingi, tikslūs ir teisėti;
✓ nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.
15.5. Pirkėjui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.
Turinys laikomas draudžiamu, jei:
✓ pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;
✓ yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;
✓ yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant harmoningizmones.lt) teises, įskaitant patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;
✓ prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas;
✓ yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar žeminantis kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;
✓ yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios;
✓ yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;
✓ yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip trukdyti harmoningizmones Interneto svetainės veiklai.
15.6. Pardavėjas, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti jūsų paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris galipažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.
16. PARDAVĖJO TEISĖS
16.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.
16.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti harmoningizmones.lt Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per harmoningizmones.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.
16.3. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), harmoningizmones.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiais pakeitimais, Pirkėjas turėtų toliau nebesinaudoti
harmoningizmones.lt paslaugomis.
16.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti harmoningizmones.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo prieigos prie harmoningizmones.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą be išankstinio pranešimo.
17. Intelektinė nuosavybė
17.1. Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso harmoningizmones.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.
17.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad harmoningizmones.lt turi išimtines teises į harmoningizmones.lt. prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti harmoningizmones.lt. prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių veiksmų, kurie prieštarauja harmoningizmones.lt. išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė harmoningizmones.lt. ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame harmoningizmones.lt. sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant harmoningizmones.lt. Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami harmoningizmones.lt. pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Vykdome veiklą laikydamiesi LR įstatymų
Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Pirkėjas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirkėjas raštu (el. paštu) turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti Pardavėjui laisvos formos pretenziją dėl prekių ir(arba) Parduotuvės ar Pardavėjo veiklos. Savo pretenzijoje Pirkėjas privalo nurodyti konkrečią (-ias) prekę (-es) ar Parduotuvės suteiktą paslaugą, dėl kurios jis reikia savo pretenziją ir išdėstyti savo reikalavimą. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją, ją išnagrinėja per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir pateikia Pirkėjui savo atsakymą. Pardavėjui neatsakius į Pirkėjo pretenziją arba Pirkėjui likus nepatenkintam dėl Pardavėjo priimto sprendimo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.